Available courses

     ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา พิจารณา วางแผน แก้ปัญหา ตรวจสอบและปรับปรุง การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ค้นหาข้อมูลจากซีดีรอม การเก็บรักษาข้อมูล รูปแบบต่างๆ การจัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอต้องพิจารณารูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายและชัดเจน การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ การสร้างชิ้นงานต้องมี การวางแผนงานและการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานชิ้นงาน

     โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาการวางแผน การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล ทักษะการจำแนก การทำงานกลุ่ม การตอบคำถาม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ ทักษะการฝึกปฏิบัติ
     เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการวางแผนแก้ปัญหา การตัดสินใจ มีความมุ่งมั่นในการทำงานมีจินตนาการ ในการสร้างชิ้นงานด้วยความพอเพียง ซื่อสัตย์ สร้างชิ้นงานที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ